Spring’s Gift – A Poem By Shaykh Hamza Yusuf in Praise of The Prophet Muhammad ﷺ